Nói v? v?n ?? này, các bác s? thu?c Phòng khám ?a khoa Mayo TPHCM cho bi?t, r?t khó ?? ??a ra m?t s? chi phí ?? áp d?ng cho m?i ??i t??ng b?nh nhân. Trên th?c t?, ?? bi?t ???c m?c chi phi ?i?u tr? sùi mào gà, b?nh nhân c?n ph?i ???c th?m khám, xét nghi?m c? th?.

Comments

Who Upvoted this Story