umowa kupna sprzeda?y

Prac? mo?na symbolizowa? na ró?nej podstawie: porozumienia prac?, umowy zlecenia b?d? umowy dzie?o. pi??. Je?eli z tre?ci dzia?alno?ci cywilnoprawnych, wymienionych w ust. 1 pkt 6, powstaje prawo ??dania ?wiadcze?, które nie mog? by? oznaczone co umowa po?yczki do wielko?ci w momencie zawierania umowy, podstaw? opodatkowania ustala si? w mi